Tietoa kaavoista

Kaavoitus eri muodoissaan on tärkein maankäytön suunnittelu- ja vaikutusjärjestelmä. Kaavoitus ja maapolitiikka ovat Porin kaupungin harjoittaman aktiivisen maankäyttöpolitiikan välineitä. Maankäyttöpolitiikka yhdessä asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan kanssa luovat pohjan kaupungin toimintastrategioille ja vakaalle pitkäkestoiselle kehitykselle.

Kaavatasot

Kaavoitus jakautuu kolmeen eri kaavatasoon, joista yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Satakunnan maakuntakaavan laatii Satakuntaliitto.

Katso voimassa olevat maakuntakaavat Satakuntaliiton sivuilta.

Yleiskaava

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös määrätyllä alueella osayleiskaavalla tai eri kuntien yhteisenä yleiskaavana. Porin yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtainen suunnitelma, joka luo edellytykset rakentamiselle ja säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolten välillä. Asemakaava määrittelee alueen käyttötarkoituksen sekä rakentamisen määrän, muodon ja sijainnin. Porin asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset asemakaavat kaupunginhallitus.

Kaavoitusyksikkö ylläpitää Porin voimassa olevista asemakaavoista ajantasaista tietopalvelua ajantasa-asemakaavaa. 

Kaavoitusta ohjaavat lait ja ohjeet

Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä asetus (MRA).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on huomioitava tarvittavalla tarkkuudella kaikilla kaavatasoilla. Tavoitteiden mukaiset valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on esitelty omalla sivustollaan www.rky.fi. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty muun muassa Satakuntaliiton sivuilla

Ohjelmat ja strategiat

Porin kaavoitusyksikön valmistelemat maankäyttöön liittyvät suunnitelmat toteuttavat kaupungin kehittämistavoitteita. Niitä on määritelty muun muassa Porin kaupunkistrategiassa.

Porin kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa määritellään toimintaperiaatteet maanhankinnalle, tonttien hinnoille ja luovutuksille, yksityisten maa-alueiden kaavoittamiselle ja sopimismenettelyille sekä rakentamiskehotuksille ja muille rakentamisen tehostamisen välineille. Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin keväällä 2023.

Kaavojen käsittely, vuorovaikutus ja osallistuminen

Kaavoitukseen liittyvät lakisääteisesti eri käsittelyvaiheet ja vuorovaikutusmenettelyt sekä laajat osallistumisen mahdollisuudet.

Yleiskaavoitus

Porin kaupungin yleiskaavoituksella on pitkät perinteet. Harald Andersin laati 1920-luvun lopussa ajalle tyypillisen kaupunkiutopisen yleiskaavan. Olavi Laisaari laati 1950-luvun lopussa yleiskaavan alueellisesti kahtia jakautuneelle Porille.

Suunnittelun näkemykset olivat täysin toiset kuin Andersinillä. Laisaaren yleiskaavassa painottuivat mm. taloudellinen ja liikkumisen aspekti ja erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden suhde.

Suhtautumista keskikaupunkiin kuvastaa Andersinin perustelu: ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää sen, ettei kaupunkikeskustassa asuminen ole niin mukavaa kuin sen ulkopuolella syntyvillä uusilla asuntoalueilla. Aatos Issakaisen johdolla laadittiin 1960-luvulla uuden polven yleiskaava. Vuonna 1969 hyväksytty yleiskaava korosti kokonaisvaltaisuutta. Issakaisen yleiskaavassa korostui edelleen liikennesuunnittelu ja kerrostalovaltainen rakentaminen osittain täysin piittaamatta olevasta kaupunkirakenteesta. Ennustettu vahva suuntautuminen Meri-Poriin ei ole toteutunut. 

Vuonna 1974 perustetun yleiskaavatoimiston työnä tehtiin kaksi Porin yleiskaavaa, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 1977 ja 1984. Yleiskaavoitus muotoutui jatkuvaksi suunnitteluksi ja osaksi kaupunkisuunnittelua, taloussuunnittelua ja detaljikaavoituksen valmistelua.

1990-luvulta alkaen kaupungin yleiskaavoitus ja asemakaavoitus ovat toimineet samassa yksikössä. Yleiskaavan laatimisessa yksityiskohtaisuus, vaatimustaso ja oikeusvaikutukset ovat monipuolistuneet, minkä johdosta kokonaisyleiskaavaa on tarkistettu ja muutettu osina painopistealueittain.

Asemakaavoitus

Asemakaava muodostaa oikeudellisen perustan kaupungin ja maanomistajien keskinäisten suhteiden järjestämiselle ja luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaava säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolten välillä.

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen tasoista ja se laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua.

Porissa asemakaavat valmistelee kaavoitusyksikkö. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto, kuitenkin merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus.

Vuorovaikutus ja osallistuminen

Asemakaavassa sovitetaan yhteen osapuolten erilaisia intressejä ja sen valmisteluun kuuluu monivaiheinen vuorovaikutus osapuolten kanssa. Asemakaavan vireilletulosta ja valmistelun eri vaiheista tiedotetaan yleisesti ja osallisille henkilökohtaisesti.

Maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaukset

Usein asemakaavojen, sekä 1. asemakaavojen että asemakaavan muutosten käsittelyyn liittyy sopimuksia, joilla sovitaan eri osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutuksen suhteen. Maanomistaja voi anoa asemakaavan muutosta. Kaupunki voi periä asemakaavamuutoksen laatimisesta korvauksia, jos asemakaavan muutos koskee pääasiassa yksityistä etua (MRL luku 12a). Korvauksista ja perinnän periaatteista on tarkemmin selostettu Porin maapoliittisessa ohjelmassa.  

Rakentamiskelpoinen tontti

Porissa asemakaavassa määrätään tonttijako laadittavaksi sitovana. Tonttijaon mukaiset tontit pitää rekisteröidä, jonka jälkeen rekisteröidylle tontille voi hakea rakennuslupaa. 

  • Tonttijakoon liittyvissä asioissa palvelee kaupungin asiakaspalvelu, Yrjönkatu 6 (Porin Leijona, puh. (02) 623 4100. 
  • Rakennuslupiin liittyvissä asioissa palvelee ympäristö- ja lupapalvelut, Valtakatu 11, 28100 Pori.